BAES Auto elektro servis, Vídeňská 95/115, 619 00 Brno - Dolní Heršpice. Telefon: 543 248 457

×
 x 

košík je prázdný
Košíkkošík je prázdný

SORTIMENT ESHOPU

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.baes.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.baes.cz je František Bažant. Aktuální kontaktní údaje naleznete na stránce "Kontakt". Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.baes.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.baes.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce, případně při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží doklad o koupi (faktura, prodejka). Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci v systému e-shopu www.baes.cz jsou důvěrné a zaručujeme 100% diskrétnost. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně či e-mailem požádá. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem nebo přes online platební terminál) a odstoupí od kupní smlouvy z výše uvedených důvodů, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od doručení písemného odstoupení od kupní smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a hlavně úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazném potvrzením. Kupující má právo stornovat objednávku do 2 hodin od závazného odeslání objednávky nebo může zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí viz "Odstoupení od kupní smlouvy". Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou nebo e-mailem. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel)

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která přímo nebo prostřednictvím jiných osob dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující)

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel

Kupující, který není spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky

Smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

U nás nic neriskujete. I když vyberete nevhodný výrobek, máte možnost jeho vrácení do 14 dnů od doručení resp. převzetí bez udání důvodu. Navrácení peněz bude uskutečněné bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně použito. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, můžeme uplatnit náhradu škody.

K řádnému vrácení zboží je nutné splnit tyto podmínky:

* nepoškozené zboží,
* zboží v původním obalu,
* s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno,
* nerozbalené, v případě, že bylo zabaleno do speciálního obalu,
* se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány – záruční list, manuál atd.
* vráceno v termínu stanoveném zákonem, tzn. do 14 dnů od převzetí.

Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží, které máme skladem, přijaté do 14:00 hod vyřizujeme nejpozději následující pracovní den.

Každý produkt má uvedenou dostupnost.

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14. 12. 2012.